[HOME]

ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata

[ HOME ]
Фон Подаровані видання за січень-травень 2017 року:

 


Подаровані видання за січень-травень 2017 року:Від Гайденка Олега Миколайовича, вченого секретаря, завідуючого науково-технічним відділом селекції, насінництва і трансферу інновацій, кандидата технічних наук, старшого наукового співробітника Кіровоградської державної сільськогосподарської дослідницької станції НААНІнноваційне забезпечення агропромислового виробництва центрального регіону: Спеціальний випуск реферативного журналу «Агропромисловий комплекс України» 2016/ НААН, ННСГБ НААН, Кіровоградська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН, 2016: Голов. ред. Я.М. Гадзало. – К.: Вісник аграрної науки, 2016. – 76 с.

У журналі представлено аналітичне опрацювання інформації вітчизняної наукової літератури: монографій, періодичних та продовжуваних видань, методичних рекомендацій, матеріалів конференцій, посібників та ін. з різних напрямків розвитку сільськогосподарської галузі, зокрема: селекції, насінництва, агротехніки та захисту рослин від хвороб і шкідників, технології вирощування тварин тощо.

Матеріали зацікавлять науковців, фахівців АПК, працівників сільськогосподарських бібліотек, спеціалістів науково-технічної інформації та студентської молоді.


Від Миколи Цуканова, власника та директора галереї «Єлисаветград»Море акварелі. Перша всеукраїнська та міжнародна виставка акварелі. Одеса, 2016; каталог/ упоряд.: А.Горбенко, Г.Кравченко та ін..; авт. вступ. ст.: А.Горбенко, В.Кудлач, О.Тарасенко; НСХУ.- Дрогобич: Коло, 2016. – 172 с. – Іл., кольор., іл..

У галереї «Єлисаветград» на початку березня відкрилась перша всеукраїнська виставка «Море акварелі».

На відкритті виставки були присутні художники, шанувальники мистецтва Кропивницького, студентська молодь та представники ЗМІ. На представленні цього нового акварельного проекту можна було насолодитися гарними роботами, які були відібрані поважним та компетентним журі, від акварелістів Одеси, Миколаєва, Херсона, Чорноморська, Дніпра, Харкова та інших міст України. На відкриття було запрошено декілька учасників проекту: Анатолія Кравченка (Одеса), Валерія Давидова (Кропивницький), Максима Кисельова (Олександрія).

Ця виставка є частиною масштабного мистецького проекту – бієнале «Море акварелі», всеукраїнської та міжнародної виставки майстрів акварелі. Цей проект ініціювала Одеська обласна організація НСХУ, яку нині очолює наш земляк народний художник України Анатолій Горбенко.

Крім українських художників у виставці взяли участь художники з Німеччини, Молдови та Китаю, що в перспективі дає великий шанс її трансформувати в представницьку міжнародну виставку. Досягнення в цьому виді живопису на українських просторах представили понад сімдесят майстрів з вісімнадцяти міст нашої країни.


Від автора Анатолія Фурмана, кандидата психологічних наук, м. ОдесаФурман А.А. Психологія особистості: ціннісно-орієнтаційний вимір:[монографія]/ Анатолій Анатолійович Фурман. – Одеса: ОНПУ; Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – 312 с.

Монографію присвячено теоретико-методологічному обґрунтуванню одного з найзагадковіших конструкторів сучасної психології – концепту особистості, який сутнісно відображає ковітальний спосіб присутності людини у світі і цього наскрізь соціалізованого світу в засвіті її індивідуального Я. Уперше запропонована концептуальна модель ціннісно зорієнтованої особистості, що охоплює суголосся різнобічних рис-властивостей людини зі стійкою, але внутрішньо відкритою психодуховною організацією як носія і творця системи індивідуальних і суспільних вартостей, ціннісних орієнтацій, значень, смислів. Феноменологічно особистість як відеальнений спосіб життя оприявнюється в буттєвій екзистенції поєднаних модальностей у контексті проблемо генного ковтального довкілля, яке задає формат ціннісно-смислової поліфонії її присутності й само здійснення в конкретному соціумі. Водночас буттєвий вимір її розвитку і самозреалізування містить також ноуменальний матеріал і непроявлену інтенційність персоніфікованих переживань, мотивів, учинкових дій та актів вольової поведінки. Інтегральним осереддям такої актуалізованої буттєвості є аксіосфера особистості як система полісмислових обріїв вчинкової життєактивності, що впорядковує у її свідомості та самосвідомості інтенційні запити до самовизначення, самопізнання і самотворення.

Для дослідників особистісного світу людини у його безперервному розвитку і зреалізуванні потенційних можливостей самовдосконалення та в індивідуальному способі життєздійснення, застосованому на чіткому розумінні нею власних цінностей і цілей, які гармонізують її взаємостосунки з довкіллям у смисловому просторі суспільного повсякдення.


Від Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса, м. КиївПолітичні аспекти кризи на Донбасі: діагностика стану та напрямки врегулювання. Аналітична доповідь/ Ред. кол. Рафальський О.О.(голова), Котигоренко В.О., Панчук М.І. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2015. – 268 с.

Аналітичну доповідь підготовлено за результатами науково-дослідної роботи «Політичні аспекти кризи на Донбасі: діагностика стану та напрями врегулювання», що виконувалася в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України в 2015 році.

У тексті викладено результати дослідження внутрішньополітичних та зовнішньополітичних умов, причин і чинників суспільної кризи на українському Донбасі в її зв’язку з агресією Російської Федерації проти України. Обґрунтовано пропозиції щодо ініціатив, напрямів та механізмів політичного врегулювання ситуації із забезпеченням національних інтересів України.

Доповідь розрахована на фахівців у галузі державного управління, політиків, науковців, викладачів, аспірантів та студентів соціальних і гуманітарних спеціальностей, усіх, хто має інтерес до політичної науки і політичної практики.

 
Політична влада і опозиція в Україні: порівняльний аналіз із зарубіжними країнами [Монографія] За заг. ред. Ф.М. Рудича. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2016. – 488 с.

У монографії досліджується взаємовідносини влади та опозиції в Україні. На основі широкого масиву вітчизняних і зарубіжних джерел розкриваються основні етапи формування влади та опозиції в сучасній Україні, визначається європейський курс держави. Поряд з аналізом процесів, які відбуваються в Україні, у монографії розглядаються взаємовідносини влади та опозиції в Росії, Білорусії, Молдові, інших країнах СНД і Балтії, Східної і Західної Європи. У післямові розглядаються виклики, які постали перед сучасною владою.

Робота розрахована на науковців, суспільствознавців, студентів, усіх тих, хто цікавиться політичними проблемами сучасної України.

Калакура Я.С., Рафальський О.О., М.Ф. Юрій. Українська культура: цивілізаційний вимір. / Я.С. Калакура, О.О. Рафальський, М.Ф. Юрій. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2015. – 496 с.

З’ясовується сутність цивілізаційного розуміння культури, місце українського культурного ландшафту в українській регіональній цивілізації, у європейському та світовому цивілізаційному і культурному просторі. Викладено історіософське трактування взаємодії культури і цивілізації, джерельне, історіографічне та методологічне підґрунтя цивілізаційного осмислення української культури, її витоків, зародження і найважливіших етапів розвитку. Особлива увага звернута на сакральність давньоукраїнської культури, рубіжне значення прийняття християнства, роль писемності, книгодрукування, духовних цінностей епохи Ренесансу і Просвітництва, їх вплив на формування духовного світу України як чинника становлення української нації, на місце творчості Тараса Шевченка в кристалізації національної ідеї, в утвердженні ідентичності та соборності українства.

Аналізуються руйнівні наслідки сталінських репресій, голодоморів та войовнчого атеїзму для української культури, показано спротив радянському тоталітаризму з боку інтелектуального шістдесятництва та дисидентства. Значне місце відведено розвитку культури в умовах незалежності України, сучасних євроінтеграційних та глобалізаційних процесів, спротиву російській культурній, медійній та духовній експасії і військовій агресії.

Розрахована на науковців і викладачів історії, культурології, філософії, політології, етнології, учителів, аспірантів і студентів, усіх, хто цікавиться історією української культури, методології її цивілізаційного пізнання.Від Маріанни Копиці-Карабиць, кандидата мистецтвознавства, професора кафедри історії української музики Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського, м. КиївКопиця М.Д. Епістологія в лабіринтах музичної історії : Монографія / До 100-річчя Національної музичної академії України. – К.: Автограф, 2008. – 528 с.: іл.

Порушуються питання про вивчення епістологічних матеріалів в історії музики України та актуалізацію самої науки – епістології, яка і сьогодні усе ще залишається падчеркою в системі історико-джерелознавчих та мистецтвознавчих наук. Через листування відтворені досі невідомі факти біографій видатних музичних діячів, доповнені й уточнені історії створення і подальшого побутування їхніх творів.

Книга розрахована на фахівців з історії музичного мистецтва, студентів та викладачів мистецьких навчальних закладів, а також на широке коло читачів, які цікавляться проблемами мемуаристики та листування.

Українське музикознавство: наук.-метод. зб. – вип. 41/ упор. М.Д.Копиця, Б.М.Шабетнік. – К.: НМАУ ім. П.І. Чайковського, 2015. – 92 с.

Випуск знайомить читача з найактуальнішими музичними проблемами – естетикою абсурду в оперній творчості ХХ – ХХІ ст. (О.Моцар), поняттям громадського обов’язку і патріотизму у композиторів під час війни у своїй країні, їхнім психологічним станом, емоційними вимірами, почуттям втрати і пам’яті (О. Кричинська), жанром колискової як символічним типом мислення (А. Лозова).

«Українське музикознавство» представляє матеріали, присвячені ювілярам І. Щербакову (стаття Г. Степанченко), І. Карабицю (О. Копелюк), Р. Глієру (С. Зуєв).

Пропонований збірник наукових статей присвячений актуальним питанням музикознавства ХХІ століття. Видання адресоване мистецтвознавцям та широкому колу шанувальників музичного мистецтва.

 Українська музична енциклопедія : енциклопедія. Т. 3. Л-М / Голова редкол. Г.Скрипник. - К. : Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України, 2011. - 628 с.

Українська музична енциклопедія : енциклопедія. Т. 4. Н-О / Голова редкол. Г.Скрипник. - К. : Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України, 2016. – 552 с.

Українська музична енциклопедія – енциклопедія, що видається Інститутом мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України починаючи з 2006 року. Станом на 2017 рік видано 4 томи. Ідея та розробка проекту належала академіку О. Костюку. Ядро авторського колективу склали співробітники інституту ім. Рильського – Микола Гордійчук, Марія Загайкевич, Лідія Корній, Антон Муха, Л. Пархоменко, А.Терещенко, О.Немкович, Б.Фільц, А.Калениченко, В.Кузик, І.Сікорська, Н.Семененко, Н.Костюк, О.Шевчук, О.Кушнірук.

Енциклопедії розраховані на студентів музичних закладів, музичних колективів та широкого кола читачів.

 


Від місцевого автора Василя МошуренкаМати. – Кіровоград: «Центрально-Українське видавництво». – 2015. – 82 с.

Василь Петрович в своїй збірці «Мати» згадує своє дитинство, своє рідне село , свою матусю:

«Біля мами – в святому селі,
Де вишневий садок позад хати,
Де малесенький рай – на землі,
Де дитинства минуло свято,

Там пишу я найкращі пісні!
Там душа соловейком співає!
Там щоночі – казковому сні –
Місяць в пригорщі зорі збирає …»

Герої Василя Мошуренка – прості люди з їхніми нехитрими, а іноді шекспірівськими пристрастями, а історії з життя є щемливими і реалістичними.

У його творах домінує правда життя – часом гірка, часом потворна і драматична. Він обирає для своїх творів історії, в яких його героям доводиться робити вибір, де йдеться про моральну перемогу добра над злом, про перемогу духу.

Для широкого кола читачів.

 

Від місцевої авторки Небеленчук Ірини ОлександрівниНебеленчук І. Берег любові [вірші] / Ірина Небеленчук. – Кропивницький: ТОВ «ПОЛІМЕД-Сервіс», 2016.- 137 с.

Збірка присвячена темі любові до близьких людей і друзів. Провідною темою є тема кохання. Почуття, яким наділена людина, - величне, красиве, світле, що здатне примножувати сили на шляху подолання перешкод, підносити людину на вершину духовності, зцілювати й окриляти її.

«Берег любові» - п’ята книжка поетеси, проте вона особлива. Це той берег, де людині затишно, тепло, дитинно-щемливо, куди вона, незважаючи на відстані прожитих років, повертається постійно, куди вона лине думками, спогадами, мріями. З особливим теплом поетеса говорить про друзів, яким присвятила віршовані рядки. Завдяки психологізму в поєднанні з ліризмом розкрито почуття, настрої, переживання ліричної героїні, яка постає перед читачем Жінкою-Берегинею краси, жіночності, добра, любові.

Збірка розрахована на широке коло читачів.

 


Від місцевого автора Івана ПетренкаПетренко І.Д., автор-упорядник. Переможці (серія «Архівні документи свідчать»).- Кіровоград: «Центрально-Українське видавництво». – 2016.- 283с.

У книзі на основі архівних документів увічнюється пам’ять учасників бойових дій у Другій світовій війні – уродженців та жителів Олександрівського району Кіровоградської області, які зі зброєю в руках виборювали Перемогу і вистояли, вижили у горнилі війни. Незалежно від звання, часу перебування на фронті чи в партизанському загоні, здійснених подвигів, розмірів самопожертви, кількості та статусів нагород всі вони – ГЕРОЇ! Обсяг і зміст документів, що покладені в основу цієї книги, дозволяють вшанувати імена більшості звитяжців, народжених 1915 та наступних, включно з 1927, роках.

В цій книзі ви можете знайти й свого діда чи дядька, віримо , що в такий спосіб назавжди збережемо про них пам’ять.

 


Від місцевого автора Олександра КолотухиКолотуха О.В. Рекреаційно-туристські ресурси Кіровоградської області: Монографія/ О.В.Колотуха. – Кропивницький, 2016. – 144с.

В цій монографії розглянуто географічні особливості Кіровоградської області. Оцінено рекреаційно-туристські ресурси області – природні, соціально-економічні, культурно-історичні. Виконано рекреаційно-туристське районування Кіровоградської області. Визначені туристсько-краєзнавчі можливості області зі здійснення пішохідних туристських походів та походів з інших видів туризму.

Для науковців, керівників туристсько-краєзнавчих об’єднань учнівської молоді, студентів географічних та історичних спеціальностей, краєзнавців, туристів-спортсменів.

 


Від Національного Центра Олександра Довженка, м. Київ 

Кінематографічна ревізія Донбасу/ упорядник Станіслав Мензелевський. – К.: Національний Центр Олександра Довженка.; АРТ КНИГА, 2015. – 154 с.

Збірка «Кінематографічна ревізія Донбасу» є чи не першою спробою не так почути, як побачити Донбас. Дослідити місце прикордонного Донбаського регіону в історії української культури та кінематографа; описати масив українських радянських фільмів, локацією для яких були прикордонні Донецька та Луганська області; проаналізувати механізми репрезентації Донбасу в рамках радянських ідеологічних матриць та особливу роль регіону в радянському міфі про «єдину і неділиму» країну Рад.

Для кінознавців, істориків українського кіно, дослідників радянської культури, культурологів, а також для всіх, кому не байдужа історія української культури.

 


Від видавництва Ліра-К, м. Київ 

Каракоз О.О. Цензура в публічних бібліотеках України 1917 – 1939 рр.: монографія/ О.О. Каракоз. – 2-е вид., випр. і допов. - Київ: Видавництво Ліра-К, 2017. – 200 с.

У монографії досліджено сутність та основні форми прояву радянської цензури в публічних бібліотеках України у 1917 – 1939 роках.

Автор монографії виявив витоки, обґрунтував основні етапи та прослідкував форми і напрями втілення духовної та світської цензури в бібліотечну діяльність. Розкрив принципи роботи радянських цензурних інструкцій, що регламентували напрямки діяльності публічних бібліотек, перетворюючи їх на заклади політосвіти. Показав бібліотечну цензуру як соціальне явище, відобразив її значення щодо обмеження інформації, друкованого слова та національної думки.

Видання розраховане на викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться питаннями пов’язаними з розкриттям основних засобів запровадження радянської цензури в бібліотеках України.

 Фон


Фон

[ HOME ]
Фон Подаровані видання за січень-травень 2017 року:
Фон Фон © ОУНБ, Кропивницький 2017 Webmaster: webmaster@library.kr.ua