[HOME]

ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata

[ HOME ]
Фон Подаровані виданняПОДАРОВАНІ ВИДАННЯ ЗА БЕРЕЗЕНЬ 2010 р.Від НВЦ „Наша культура і наука” проф. М. ТимошикаЧерниш Наталія Іванівна. Нариси з історії світової енциклопедичної справи: Навч. посібн. - К.: Наша культура і наука, 2009. - 212 с.

Досліджено основні етапи становлення та розвитку енциклопедичної справи у світі. Подано грунтовні відомості про найавторитетніші енциклопедії різних країн - “Британіку”, “Американу”, “Большую Советскую энциклопедию”, “Большую Российскую энциклопедию», оригінальні довідкові праці видавничих фірм “Ларусс” і “Ф. А. Брокгауз”. Висвітлено історію їх створення, виокремлено та проаналізовано характерні риси структури та змісту, які вирізняють ці видання у масиві аналогічних довідників. Значну увагу приділено досвіду, накопиченому видавничими колективами енциклопедій, що може прислужитися українським видавцям при опрацюванні та виданні нових національних довідкових праць. Вміщено додатки, а також допоміжний апарат методичного спрямування.
Для студентів вищих закладів освіти, які навчаються за спеціальністю “Видавнича справа та редагування”. Може бути корисний для працівників видавництв довідкової літератури та усіх, хто цікавиться проблемами історії світового книговидання, розвитком енциклопедичної справи зарубіжних країн.Черниш Наталія Іванівна. Бібліографічна комісія НТШ як центр дослідження української книги (1909-1939): Навчальний посібник. - К.: Наша культура і наука, 2006. - 216 с.

Висвітлено книгознавчу діяльність бібліографічної комісії Наукового товариства ім. Шевченка (НТШ) — авторитетного осередку, що упродовж 1909-1939 рр. грунтовно досліджував актуальні проблеми бібліографії та книжкової справи. Подано відомості про передумови створення бібліографічної комісії, визначено та проаналізовано напрями наукової роботи. Значну увагу приділено видавничій діяльності осередку, зокрема, підготовці видань серії “Матеріали до української бібліографії”, публікаціям дослідників — членів комісії у часописах “Стара Україна” (1924-1925) та “Українська книга” (1937-1939). Досліджено внесок видатних науковців (Зенона Кузелі, Івана Кревецького, Іларіона Свєнціцького, Івана Раковського та ін.) у розвиток українського книгознавства та книговидання першої половини ХХ ст. Вміщено додатки та допоміжний апарат методичного спрямування.
Для студентів вищих закладів освіти, які навчаються за спеціальністю “Видавнича справа та редагування”. Може бути корисний для всіх, хто цікавиться питаннями української історії та культури.
Від автора Ігоря Володимировича КотикаКотик Ігор Володимирович. Екзистенційний вимір людини в поезії Юрія Тарнавського: Монографія. - Львів, 2009. - 176 с.

У монографії досліджується поезія Юрія Тарнавського з погляду екзистенційної наснажености. Простежено еволюцію проблематики, систематизовано й проінтерпретовано найважливіші елементи концептуального поля “людина” в авторській поетичній картині світу. Екзистенційні мотиви, котрі становлять одну з домінант творчости українсько-американського письменника й пов’язують два десятки його збірок, мають евристичний характер, а не виконують функцію ілюстрацій заздалегідь визначених ідей. Еволюцію творчости Тарнавського позначено тенденцією до звільнення образу людини від раціонального, тяжінням до підкреслення нераціонального у людській природі.
Дослідження може стати в пригоді усім, хто цікавиться модерною поезією та вираженням екзистенційних тем у літературі.
От автора Таранца Сергея ВасильевичаТаранец Сергей Васильевич. Старообрядчество города Киева и Киевской губернии: Монография. - К., 2004. - 352 с., ил.

Монография посвящена истории русского старообрядчества г. Киева и Киевской губернии. Исследована демография, социальная структура, эволюция правового статуса местного старообрядчества. Изучены особенности монастырской жизни, церковного строительства, книжности, предпринимательства (торгового, промышленного и сельскохозяйственного) старообрядцев. На основании результатов историко-археографических и этнографических экспедиций, проведенных автором, показано современное состояние старообрядческих общин региона.
Для историков, краеведов и всех, кто интересуется проблемами истории Киева и Киевщины, в частности историей и культурой старообрячества.
Таранець Сергій. Джерела з історії старообрядства Правобережної України кінця XVIII — початок ХХ ст. - К., 2007. - 456 с.

В монографії вперше здійснено комплексне дослідження джерел з історії старообрядства Правобережної України кінця XVIII – початку ХХ ст. З’ясовано закономірності продукування, відкладення та збереження джерельної бази, рух фондоутворення, співвідношення первісної і потенційної джерельної бази. Проведено широкомасштабну архівну евристику у відповідних українських та російських архівних фондах, уведено до наукового вжитку близько 2,7 тис. документальних джерел та зареєстровано 271 старообрядську книгу та рукопис. З’ясована видова палітра джерел, інформаційний потенціал джерел різних видів та діловодного походження (документи світських вищих, центральних та місцевих органів влади, джерела старообрядського походження, документи офіційної Російської Церкви). Досліджено Єпархіальні відомості Київської, Подільської та Волинської єпархій як джерело з історії проблеми. Розглянуто специфіку діяльності історико-археографічних експедицій. Доведено, що потенційна джерельна база відзначається високою репрезентативністю й дає змогу всебічно досліджувати історію та культуру старообрядства Правобережної України кінця XVIII – початку ХХ ст.. Виділено інформаційні лакуни. Укладено універсальний тематичний каталог діловодних справ, старообрядських книг та рукописів.
Для істориків, джерелознавців, археографів, всіх тих, хто займається вивченням спеціальних історичних дисциплін та вивченням історії та культури старообрядства.
Доля старообрядства в ХХ — на початку ХХІ ст.: історія та сучасність. Збірник наукових праць та матеріалів. - К., 2008. - Вип. 2. - 336 с.

Другий випуск Щорічника включає в себе дослідження, матеріали та повідомлення, які стосуються актуальних проблем сучасності російського старообрядства, історії та культурного надбання старообрядців України та Росії. Публікуються джерела з історії старообрядства ХХ ст., що були виявлені у ході польових робіт вченими та учнями шкіл.
Для науковців, державних службовців, релігієзнавців та всіх тих, хто цікавиться скарбницею духовної та матеріальної культури російського старообрядства.
Фон


Фон

[ HOME ]
Фон Подаровані видання
Фон Фон © ОУНБ, Кiровоград 2010 Webmaster: webmaster@library.kr.ua